Algemene voorwaarden micro-beton.nl

Algemene levering – en verkoop voorwaarden van micro-beton.nl

Artikel 1. ALGEMEEN

1.0 Micro-beton.nl is de webshop en etalage voor microbeton producten van Beton Aparte International BV te Baarle Nassau.

1.1 Micro-beton.nl is een Nederlands bedrijf en op deze leveringsvoorwaarden is dan ook het Nederlands recht van pas.

1.2 Deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door derden, verder opdrachtgever te noemen, met micro-beton.nl verder M-B te noemen, gesloten overeenkomsten met betrekking tot de levering van micro-beton materialen en producten en adviezen.

1.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk door M-B aan opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.

1.4 Deze levering- en verkoopvoorwaarden worden geacht door opdrachtgever gelezen en aanvaard te zijn alvorens tot betaling over te gaan, zelfs ingeval deze in tegenspraak zijn met de voorwaarden van de opdrachtgever.

1.5 Indien opdrachtgever, besteld en betaald heeft dan is hiermede de opdrachtgever volledig akkoord met de door ons gebruikte algemene voorwaarden en eventuele aanvulling hierop.

Artikel 2. LEVERING

2.1 Leveringen geschieden enkel bij vooruitbetaling. Dealers en verwerkers kunnen via automatische incasso achteraf betalen.

2.2 Bij leveringen per m² geeft M-B meer dan voldoende mee. Verbruik is heel afhankelijk van de ondergrond en verwerker en geeft geen recht op gratis nalevering.

2.3 De opdrachtgever dient zorg te dragen dat levering kan geschieden . als levering niet kan geschieden en de bestelde producten retour komen behoud M-B het recht om conform deze leveringsvoorwaarden te handelen.

2.4 Leveringen geschieden op de begane grond. Of volgens regels van transporteur.

2,5 Leveringen bij buren of achterlaten achter de container, voor de garage zetten of zoiets wordt enkel gedaan op risico van de koper. Eventuele diefstal, breuk of zoiets degelijks word niet door ons vergoed.

Artikel 3. UITVOERINGSTERMIJN

3.1 Als de bestelling binnen komt word deze binnen 1 werkdag verwerkt en de transporteur verwittigd. Over het algemeen word de bestelling binnen 3 werkdagen thuis bezorgt. Tijdens drukke perioden van transport zoals Sinterklaas, Kerst, Black Friday enz kan het zijn dat het transport langer duurt.

3.2 Overschrijding van eventuele leveringstermijnen kunnen nimmer leiden tot schadevergoeding op welke wijze dan ook.

Artikel 4. PRIJSVERHOGINGEN

4.1 M-B behoudt zich het recht voor haar prijzen in geval van wijziging in loonkosten, sociale lasten, grondstofprijzen, transportkosten e.d. te herzien en op de website aan te passen.

Artikel 5. RETOUR ZENDEN, KLACHTEN EN GARANTIES

5.1 Retourzendingen m.b.t. garanties dienen altijd binnen 14 dagen na lever datum , met een goede omschrijving van welke garantie , te worden ingediend via ons contact formulier.

5.2 Aangebroken of reeds gebruikte bestellingen , bestellingen op kleur en custum made bestellingen per m² kunt u niet retour zenden. Dat zijn alle micro-beton bestellingen. De vloer, de badkamer, de meubel, keukenblad en de trap.

5.3 M-B kan aangemaakte of overgehouden producten niet terug nemen. Schone lege emmers kunnen wel door ons gerecycleerd worden.

5.4 Klachten welke ontstaan zijn door advies, productinformatieblad fouten of over zijn doorverwezen afnemers kunnen niet op M-B verhaald worden.

5.5 Een gegronde bevinding van de garantie kan tot niets anders dan kosteloos leveren van het aantal m² waar garantie betrekking tot had , of vervanging van het geleverde gereedschap.

5.6 Eventuele reparaties/verbeteringen mogen nimmer worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M-B.

5.7 Kleur verschillen ontstaan door een nieuwe badge dienen ten aller tijde door opdrachtgever geaccepteerd te worden. Bestel om zeker te zijn van precies dezelfde kleur alles in 1 keer.

5.8 Bij onoordeelkundige behandeling van het oppervlak zoals reinigen met bijtende chemische middelen , onvoldoende zorg , bruut geweld , impact schades en oneigenlijk gebruik vervalt de garantie.

5.9 Garantie aanspraak of klacht schort de betalingsverplichting niet op.

5.10 Bij volledige betaling van de door M-B geleverde producten en of diensten kan er pas aanspraak gemaakt worden op de garanties. Vervolgschade veroorzaakt door niet tijdig te handelen worden niet vergoed of vervangen.

5.11 Geschillen kunnen altijd worden voorgelegd aan een Nederlandse Burgerlijke rechter in Nederland. M-B zal conform uitspraak handelen.

5.12 Indien M-B naar aanleiding van een klacht van de opdrachtgever tot expertise besluit, zijn de kosten van de deskundigen voor rekening van de opdrachtgever. Na betaling van deze kosten word de expertise aangevraagd.

5.13 Klachten over esthetischiteit kunnen wij niet in behandeling nemen , simpelweg omdat esthetischiteit niet te meten is.

Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De aansprakelijkheid van M-B voor schade veroorzaakt door bewezen gebreken van het geleverde zal nimmer het netto bedrag, van geleverde te boven gaan c.q. de overeengekomen prijs per eenheid zal slechts gelden voor dat deel waarop eventuele klacht betrekking heeft. Overige directe of indirecte schade, waaronder schade van derden of winstderving wordt nimmer vergoed.

Artikel 6. RETOUR ZENDEN ANNULERING

6.1 Binnen de wettelijke termijn kan kosteloos geretourneerd worden.

6.2 Dit geld natuurlijk niet voor de custum made producten , dit zijn de bestellingen die per m² gaan en voor de producten waar een kleur word opgegeven. Deze micro beton producten worden voor u op maat gemaakt.

6.3 Retourzending nooit terugsturen zonder schriftelijk akkoord van M-B. Dit word per mail aan u kenbaar gemaakt.

Artikel 7. BETALINGEN

7.1 Betalingen geschieden op de site met Ideal en bankcontact , of automatische incasso bij de aangesloten bedrijven.

7.2 Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden en / of betaling nog niet is voldaan dan is opdrachtgever aan M-B rente verschuldigd van 1% per maand van het verschuldigde bedrag voor elke maand of gedeelte daarvan.

7.3 M-B heeft het recht een betaling direct opeisbaar te stellen en/of een voorschot en/of bankgarantie te verlangen alvorens tot uitvoering van de leveringen over te gaan.

7.4 De opdrachtgever is door het sluiten van de overeenkomst verplicht tot het betalen van alle kosten die M-B maakt ter incassering van haar vordering ongeacht de in lid 2 bedoelde rente vergoeding. Onder deze kosten worden onder andere alle kosten begrepen welke door M-B gemaakt worden ter incassering van het te vorderen bedrag. De buitengerechtelijke kosten zoals incassokosten worden vastgelegd door het incasso bedrijf dat de incasso uitvoert.

7.5 De opdrachtgever zal geen enkel bedrag van het bedrag van de factuur van M-B mogen inhouden of claimen voor eventuele garantie geschillen.

Artikel 8. OVERMACHT

8.1 Overmacht waaronder verhindering van of door leveranciers van M-B schorten de verplichtingen van M-B tot levering van het bestelde op, zonder dat M-B tot enige schadevergoeding gehouden is. M-B heeft het recht bij overmacht de opdracht, zonder verplichting tot schadevergoeding te annuleren. Dit geldt ook indien M-B door haar leveranciers en onderaannemers niet in staat gesteld wordt, ongeacht de reden, te presteren. Dit alles gaat in overleg met de klant en een eventuele betaling word binnen 2 dagen terug gestort.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Alle door M-B verkochte materialen, gereedschappen en vervaardigde stukken blijven ons eigendom totdat opdrachtgever volledig zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 10. PLAATSINGEN

10.1 M-B voert zelf geen plaatsingen uit en levert enkel materiaal.

10.2 M-B is niet verantwoordelijk voor uitvoeringen van projecten. Doorverwijzingen worden slechts gedaan om u vooruit te helpen verder niets.

Artikel 11. AANVULLING OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Alle algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toeleveranciers van M-B zoals fabrieken, transporteur en toeleveranciers e.d. zijn onverminderd van kracht op de overeenkomst van M-B. Deze zullen op verzoek van opdrachtgever toegezonden worden.

11.2 De op de offerte vermelde aanvullende voorwaarden, retourbeleid en garantiebeleid gelden als aanvulling op deze algemene voorwaarden.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00